او نوشت: “خبر خوب از وزیر عمروف. آبرامز در حال حاضر در اوکراین است و برای تقویت تیپ های ما آماده می شود. من از متحدان برای اجرای توافقات سپاسگزارم! ما به دنبال قراردادهای جدید و گسترش جغرافیای عرضه هستیم.”

دیدگاهتان را بنویسید