بسیاری از کشاورزان می‌گویند، زمانی کە محصولات تولید داخل به بازار می‌رسد قیمت‌ها به شدت افت می‌کند کە با توجه به هزینەهای بالای کاشت، داشت و برداشت، فروش‌محصول نهایی دیگر بە صرفه نیست.

دیدگاهتان را بنویسید