ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که نشان می‌دهد والدین دانش‌آموزان یک مدرسه در طارم استان قزوین، اول مهر از فرستادن فرزندانشان به ساختمان مدرسه خودداری می‌کنند.
آنها دلیل این تصمیم جمعی را ناایمن بودن و نامناسب بودن شرایط ساختمان مدرسه عنوان کردند.

دیدگاهتان را بنویسید