مسئولین روی صندلی نشسته، دختران هم کف حیات نشسته اند!

دیدگاهتان را بنویسید