روزنامه آرمان ملی نوشت:
اى کاش آقاى رئیسى جداى از همه وعده هایى که هنوز هم برخى از آنها تحقق نیافته حداقل به وعده شفافیت خود پایبند بماند. رئیس جمهور در ۲۰ آذرماه سال گذشته در همایش ملى ارتقاى شفافیت گفته بود: هرچه شفافیت بیشتر باشد از فساد روابط ناسالم و پارتى بازى جلوگیرى مى شود. حال معلوم نیست که رئیس جمهور از مواضع خود بازگشته یا شرایط تغییر کرده است و دیگر آن صحبت ها صادق نیست.

دیدگاهتان را بنویسید