این اطلاعات توسط فرمانده نیروی زمینی الکساندر سیرسکی و همچنین رئیس دفتر رئیس جمهور آندری یرماک تأیید شده است.

کلیشچیوکا از روس ها پاکسازی و توسط نیروهای تیپ 80 حمله هوایی جداگانه، تیپ 5 حمله جداگانه، تیپ هجومی متحد پلیس ملی اوکراین “Lyut” آزاد شد

دیدگاهتان را بنویسید