وزیر امور خارجه روسیه: این کشور دیگر هرگز اجازه تحریم‌های بیشتر علیه کره شمالی را نخواهد داد. قدیمی های می گفتند: یکی را در ده راه نمی‌دادند، سراغ خانه کدخدا را می‌گرفت! حال حکایت حاکمان ابله روسیه است!
دولت پوتین برای سرپا نشان دادن خود و پوشاندن حقارت شکست مفتضحانه در اوکراین می خواهد ادای دولت‌های قدرتمند و صاحب نفوذ را در آورده و با حمایت از کره شمالی به اندک هواداران خود در داخل روسیه بفهماند که هنوز صاحب قدرت و نفوذ است!
در صورتی که جهانیان می‌دانند:
-روسیه بخاطر حماقت و بلند پروازی‌های پوتین وتجاوز نظامی این کشور به اوکراین گرفتار شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی است!
اقتصاد فروپاشیده و شکست های پی در پی ارتش روسیه در اوکراین دولت این کشور را در چنان موضعی ازضعف و ناتوانی قرار داده که حتی توان و قدرت پیشگیری از تحریمهای بیشتر علیه کشور خود را هم‌ ندارد! چه رسد به پیشگیری از تحریم‌های بیشتر علیه حکومت دیکتاتور و عقب مانده کره شمالی!

دیدگاهتان را بنویسید