انتقاد علی باقری از مخالفان مذاکره:
می‌خواهند دست نظام را برای تأمین منافع ملی از این ابزار کلیدی و مهم تهی کنند!

◀️ اروپا هیچگاه در فهرست سیاه روابط خارجی ما قرار نداشته و ندارد!

◀️ خط قرمز نقد سیاست خارجی، منافع ملی است، نه افراد و دستگاه‌ها!

◀️ کسانی که با پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش می‌کنند تا مذاکره را ماهیتا ضد ارزش جلوه دهند.

دیدگاهتان را بنویسید