در کنار مردم باشید.
به مردم شلیک نکنید.

دیدگاهتان را بنویسید