پروژه حذف رسانه‌های منتقدِ دلسوز را متوقف کنید

روزنامه آفتاب یزد نوشت:
آقای رئیسی! پوشیده سخن نمی‌گوییم، به معنای دقیق کلمه از تیم اطلاع‌رسانی دولت رنجیده خاطر هستیم چه؛ هم حمایت کردیم و توهین و ناسزا شنیدیم و هزینه دادیم، هم نقد کردیم و مطالبه گری که باز هم محدود شدیم و هزینه دادیم و همچنان نیز داریم دوران محکوم شدن به انزوا و هزینه دادن را سپری می‌کنیم.

◀️ آقای رئیسی! نگران ما نباشید. به هر جان کندنی باشد گلیم بخت خویش از آب به در خواهیم کشید؛ شده با انتشار روزنامه روی یک ورق کاغذ آ4 اما تا دیر نشده فکری به حال شورای اطلاع‌رسانی دولت، سیاست‌های رسانه‌ای دولت و مشی و شیوه ی برخورد با رسانه‌های منتقد کنید.دیدید که از آن خیل همراه و حمد و ثنا گو چیزی در نیامد و دیده نشد و خوانده نیز نشد و دیدید همان تک خبرنگاری که منتقد شما بود باعث شد تا باقی حرف‌های شما نیز دیده و شنیده شود و این یعنی، دولت بدون رسانه ی منتقد و غیرهمسو، ضعیف و آسیب پذیر است.

دیدگاهتان را بنویسید