عبارت لنقل المسافرین برای تاکید عراق بر اختصاصی بودن این خط آهن برای نقل مسافر و نه کالا درج شده است.

دیدگاهتان را بنویسید