مراسم عزاداری برای امام حسین (ع) از سال های دور در میان ایرانیان یک مراسم مردمی بوده که بدون دخالت دولت ها به صورت خودجوش بر اساس ارادت مردم در فلات ایران بدون دخالت و وابستگی دولت ها برگزار می شده است اما چند سالی است این مراسم رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و دولت ها هر کدام سعی می کنند با بسیج ارگان ها و ادارات و نیروها این مراسم مردمی را به نام خود مصاره کنند، صرف بودجه ها و تبلیغات هنگفتی که با انتقادهایی هم روبرو شده است.

دیدگاهتان را بنویسید