این یک ویژگی از تانک هایی است که دارای محفظه ایزوله حمل مهمات هستند.این محفظه ها دارای دریچه های به اصطلاح دمنده اند که حتی در صورت نفوذ پرتابه متخاصم اثرات انفجاری را به محفظه خدمه در برجک و شاسی منتقل نمی کنند.ارزش نیروی انسانی بسیار مهم است تانک و ادوات زرهی ساخته می شوند اما تانکیست ها و خدمه زرهی آموزش دیده به این راحتی دوباره نمیتوان پروش داد چیزی که روسیه را در معرض ضعف قرار داده و بسیاری از تانکیست های ماهر خود را در تجاوز به اوکراین از دست داده است.تانکی که بقاپذیری خدمه در آن رعایت شده نهایتا در صورت انهدام خدمه اش دوباره میتوانند بکارگیری شوند.

دیدگاهتان را بنویسید