آیا در میان این همه فساد دولتی بودجه ای برای بازسازی تخصیص می شود؟

دیدگاهتان را بنویسید