ترامپ: 52 درصد
دسانتیس: 13٪
پنس: 6٪
راماسوامی: 5٪
هیلی: 4٪
اسکات: 1٪
کریستی: 1٪

دیدگاهتان را بنویسید