مبارزه بدون حجاب و پوشش اجباری گسترده و فراگیر شده است و زنان ورزشکار با وجود خطر اخراج از تیم ملی، همراه و متحد مبارزات زنان و جامعه میشوند. پیام زن زندگی آزادی اینک پیام تمامی زنان مبارز و آزادیخواه، جوانان، دانشجویان و جامعه ایران است.

دیدگاهتان را بنویسید