🔸 او نوشت : “ببینید که چگونه یک معلم در یک مدرسه هند از کودکان هندو می خواهد که به یک کودک مسلمان حمله کنند. او می گوید که این موضوع را وظیفه خود دانسته است.”

دیدگاهتان را بنویسید