کاربری نوشته ؛ وقتی ۶ کلاس سواد داشته باشی بزرگی عدد ۱ میلیارد رو حتی نمیتونی درک بکنی برای همین هر جا رسیدی ازش استفاده میکند.

دیدگاهتان را بنویسید