پدرام سلطانی نوشت:
🔻، اما تا زمانی که ایران در تحریمهای گسترده آمریکا قرار داشته باشد، بریکس و شانگهای و D8 و اکو و ۱۰۰ پیمان دیگر هم که ایران به آنها وارد شود کمکی به اقتصاد علیل ایران نمی‌کند.

🔻 تعجب نکنید اگر بعداً آشکار شود که کشورهای سودبرنده از تحریم ایران این پیوستنها را هموار کرده بودند تا حکومت ایران بیشتر به آمریکاستیزی و سقوط در تحریم ادامه دهد!

دیدگاهتان را بنویسید