در طی این چند سال اخیر تمایل به فروش و واگذاری مطب ها،درمانگاه ها،آزمایشگاه ها،رادیولوژی ها و سهام بیمارستان ها زیاد شده است اما اخیرا واگذاری ها شکل و شمایل حراج موسسات را به خود گرفته است

شاهد رویه ای هستیم که موسسات تشخیصی و درمانی به نازل ترین قیمت و با شرایط آسان برای فروش موسسه ی خودشان تلاش می کنند.اگر تا چندی پیش پزشکی با افزایش سن و یا مهاجرت اقدام به فروش سهام بیمارستانی اش می نمود امروز دیگر قصد اکثر فروشندگان کمتر ضرر کردن شده است.

نکته ای مهم ابن است که بعضی از موسساتی که آگهی فروش آن ها دیده می شود موسسات قدیمی و خوشنامی هستند که همیشه در درمان موفق بوده اند اما صاحبان آن ها به این نتیجه رسیده اند که با وضع فعلی ادامه ی کار زیان ده است
نگاه قدیمی سوسیالیستی به سلامت در ایران باعث می شود که در آینده ای نزدیک بیمارستان ها و آزمایشگاه ها و… خصوصی تعطیل شوند و تنها مرجع ارائه دهنده ی خدمات،دولت شود.
مرگ بخش خصوصی و کمبود فضا و خدمات دولتی قطعا باعث تنزل کیفیت خدمات خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید