🔻 ‏میزان تجارت عربستان با چین، با میزان تجارت عربستان با کشورهای غربی برابری می‌کند.‏هم شرقی، هم غربی، استراتژی تجاری عربستان در دوره کنونی است.

دیدگاهتان را بنویسید