خیلی هنر داریم این 4 سال که “مفت و رایگان” مغزهایشان در اختیار ماست، فضایی فراهم کنیم که بمانند…

دیدگاهتان را بنویسید