روزنامه فرهیختگان به نقل از یک خبرنگار محلی شیراز:
🔻خانم آمر به معروف در نارنجستان شروع کننده درگیری بوده.

🔻خانم چادری به خانم مقابلش مشت زده و فحاشی کرده و او را پرت کرده؛ پس از آن مرد عصبانی و با او درگیر می شود.

🔻روسری خانم کمی عقب رفته بوده و به طور کامل از سرش نیفتاده بوده!

‼️فیلم دوربین‌های مداربسته نارنجستان را منتشر کنید، این ماجرا می‌تواند شاکی دیگری هم داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید