در زمان جداشدن کره جنوبی از شمالی؛ دومی از نظر ذخایر طبیعی و امکاناتی مانند مرز مشترک با بزرگترین شرکای تجاری خود نسبت به اولی سر تر بود! کره جنوبی کشوری بدون منابع و بسیار ایزوله بود که نزدیک ترین کشور همسو با آن ژاپن بود که کمتر از ١٠ سال پس از اشغال خشن کره ‏روابط حسنه ای با این کشور نداشت! امروز درآمد سرانه کره جنوبی ١٧ برابر شمالی و صادرات آن با ۵۵٣ میلیارد دلار بیش از ١٢٠ برابر کره شمالی است و متوسط قد شهروندان جنوبی به علت تغذیه و بهداشت برتر بیش از ١۵ سانت از پسر و دختر عمو های شمالی خودشان بیشتر است

دیدگاهتان را بنویسید