موضع دوگانه علی نادری مدیرعامل کنونی ایرنا و از نزدیکان رییسی درباره محمد بن‌سلمان در دولت روحانی و دولت رئیسی

دیدگاهتان را بنویسید