🔹 شرایط قیمتی و مصرفی بنزین در ایران به گونه ای است که ادامه آن با وضعیت کنونی برای دولت ممکن نیست و دیر یا زود دست به تغییراتی خواهند زد. تا اینجا را می توان توجیه کرد اما اعمال تغییرات بدون اطلاع رسانی قبلی نه قابل پذیرش است نه قابل توجیه .

دیدگاهتان را بنویسید