اوکراین قبل از جنگ 900 تانک داشت و 400 تانک دیگر هم از متحدانش دریافت کرد و قول تحویل 200 تانک دیگر هم گرفته است. اما روسیه به تنهایی 3400 تانک دارد.‌

دیدگاهتان را بنویسید