متهم به مدت شش ماه از استفاده از فضای مجازی به صورت مستقیم یا واسطه سایرین ممنوع است.

با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی نسبت به درمان بیماری شخصیت ضد اجتماعی به صورت هر دو هفته یکبار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارائه کند.

دیدگاهتان را بنویسید