“سپاه داوطلب روسیه”:
نیروهای ما در داخل روسیه هستند و آماده کمک به نابودی رژیم پوتین هستند. جبهه‌ها در اوکراین فرو ریخته و نیروهای اوکراینی بدون مقاومت به سمت باخموت و زاپوروژیه پیشروی می‌کنند.

دیدگاهتان را بنویسید