شاخص‌ کیفیت حکمرانی در شش بعد کنترل فساد، حق اظهار نظر و پاسخگویی، حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم برای 200 کشور دنیا توسط بانک جهانی تنظیم شده است.

دیدگاهتان را بنویسید