🔻در متن این نامه چنین آمده است که به علت تاخیر 9 ماهه در پرداخت صورت‌وضعیت‌های شرکت‌های خصوصی مالک لکوموتیو توسط راه‌آهن و با توجه به شرایط سخت تورمی، شرکت‌های مذکور با بحران بی‌سابقه و جدی نقدینگی در اداره و تدارک لکوموتیوهای خود مواجه می‌باشند.

🔻همچنین در این نامه ذکر شده است که این شرکت‌ها تصمیم‌گرفته‌اند که تا زمان تامین مالی کافی از سوی راه‌آهن، امکانات محدود موجود را صرف حفظ حداکثر 50 درصد ناوگان خود نمایند و بدیهی است که ظرفیت نیروی کشش قابل ارائه متناسباً کاهش می‌یابد.

دیدگاهتان را بنویسید