🔻در گزاره اول این پرسشنامه آمده: مردم باید از تصمیمات حاکمیت حمایت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید