🗣 رحیمی جهان‌آبادی گفت: کسی که پزشک اطفال است وزیر خارجه می‌شود، کسی که علوم سیاسی خوانده، وزیر کار می‌شود و این مشکل کل دولت‌ها و جناح‌های ما است و همین باعث شده که کشور به روز سیاه بشیند. باید به جوابی که به خدا، ملت و تاریخ می‌دهید فکر کنید و بعد به کسانی رای دهید که برنامه‌های شعاری و انشایی ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید