مجلسى كه موجب شد به دليل مصوبه عدم تغيير ساعت، دولت كارمندانش را ساعت ٦ به ادارات بكشاند (و حتما ساعت ٤ يا ٥ آنها بايد براى رسيدن به سركار بيدار شوند) امروز ساعت ٨ صبح جلسه علنى و كار خود را آغاز كرد!

دیدگاهتان را بنویسید