رسول جعفریان در توييترنوشت: ‏
🔻از شگردهای صوفیه و برخی از روحانیون کم تحصیل کرده ما این است که به داستانهای انبیا مثل کشتی سازی نوح و سخن گفتن سلیمان با مورچه و زنده کردن مرده توسط عیسی مسیح استناد می کنند؛ کاری که هیچ فقیهی نکرده است.

🔻 داستانهای قرآن حق است، اما برای زندگی طبیعی فقهی به آنها استناد نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید