واژه هایی که به کار می برد را دقیق ببینید. این تفاوت در موضع گیری برای این است که بشناسید در موقعیت ضعف چطور عمل می کنند بعد فراموش می کنند.

دیدگاهتان را بنویسید