با ادامە این روند وضعیت آب ایران ، خصوصا حوضەهای آبریز دریای خزر و دریاچە ارومیە در تابستان بسیار بحرانی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید