◀️ برکناری پادام این پیام ضمنی را به‌ دنبال داشت که از این پس هرکس از حلقه اطراف دولت سیزدهم دست به هشدار بزند از جمع معتمدان دولت بیرون خواهد شد.

◀️ رفتاری که مدیران را وا می‌دارد تا میان عزل یا سکوت در برابر واقعیات یکی را انتخاب کنند.

دیدگاهتان را بنویسید