برخی افراد سه شبانه روز برای جا گرفتن در خیابان های اطراف مراسم در چادر خوابیده اند.

دیدگاهتان را بنویسید