🔹وضعیت صندوق‌های بازنشستگی بحرانی است، طبق گزارش مرکز پژوهشها، از ۱۸ صندوق بازنشستگی ۱۶ صندوق عملا ورشکسته هستند، اما برای حل مشکل حتی نیاز به فروش یک وجب از خاک ایران نیست!
🔹فقط بگذارید همان کیش و قشم و خوزستان را شبیه چند کیلومتر آنطرف تر، کشورهای جنوب خلیج فارس مدیریت کرد؛ نه فقط خرج صندوق های بازنشستگی را می‌دهند که خرج یک ایران را هم می‌دهند.

دیدگاهتان را بنویسید