◀️ رئیس بانک مرکزی که در اوایل انتصابش از برنامه های خود برای تعدیل نرخ ارز خبر می داد تلویحاً از ناتوانی خود در کنترل قیمت ارز خبر داد!

دیدگاهتان را بنویسید