به ما هم یاد بدید؛ چون ما مثل پناهیان و شما رفقای خوب نداریم؛ ذکرش رو یاد بدید !

دیدگاهتان را بنویسید