🔹 این روزها با قیمت هر اتوبوس می‌توان یک واحد مسکونی در شمال شهر تهران خرید.

🔹 قیمت هر اتوبوس درون شهری از ۱میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون شروع می‌شود و تا ۲میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسد.

🔹 قیمت اتوبوس مسافربری هم در بازار از ۱ و نیم میلیارد آغاز می‌شود و تا ۱۲میلیارد و ۵۰۰هزار تومان هم می‌رود.

دیدگاهتان را بنویسید