مواد مخدر آنقدر زیاد است که جایی برای گذاشتن آنها وجود ندارد. مقامات اکوادور راهی برای خروج یافتند و تصمیم گرفتند بریس ها را با کک به تصفیه خانه ببرند و در آنجا همراه با ضایعات پردازش می شوند.

کوکائین با سیمان، ماسه و آب مخلوط می شود و مخلوط حاصل به عنوان پایه در ساخت انبارها استفاده می شود .

دیدگاهتان را بنویسید