✍ عباس عبدی: توقیف سازندگی از آثار عصبانیت است. با عصبانیت ارز و گوشت و… ارزان نمی‌شود. هنگامی که دولت عصبانی می‌شود چرا جوانان و مردم نشوند؟

دیدگاهتان را بنویسید