حداقل حقوق کارگری ایران حتی نیمی از این رقم در عراق هم نیست و از لیبی درگیر جنگ هم کمتر است.
عربستان و عمان پیشتاز هستند و نکته جالب اینکه یکی از بالاترین نرخها مربوط به کارگران فلسطینی در دولت خودگردان است.

دیدگاهتان را بنویسید