🔹دهقان: کسانی که در مورد حجاب هنجارشکنی می‌کنند مجرم شناخته می‌شوند

🔹افرادی که با انگیزه هنجار‌شکنی به داخل جامعه می‌آیند، یک درصد جامعه بیشتر نیستند؛ بعضی از این‌ها متصل به بیرون هستند

🔹به کسی که هنجارها را رعایت نمی‌کند باید تذکر داده شود

دیدگاهتان را بنویسید