🔹دلار ۴۸تومنی از هفته پیش من را در بیان نظراتم فلج کرده!

🔹سم مهلک ⁧ #بی‌ثباتی⁩ اقتصاد کشور را فراگرفته و متاسفانه خواجه در بند نقش ایوان است!

🔹براندازان دقیقا در حکومت نشسته‌اند. نه در واشگتن و مونیخ!

🔹این شرایط تنها نتیجه‌اش ویرانی ایران است‌. شخصا تنها امیدم به ⁧ #کنشگران_مرزی⁩ است!

دیدگاهتان را بنویسید