🔹‏معجزه نواصول‌گرایی یعنی این که در میان این همه بحران و بدبختی، کلیپ یک دختر خانم آموزگار را تبدیل به یک معضل کنید؛ بعد مجبور به عذرخواهی شود، و شما منت بگذارید و او را به نام رأفت اسلامی!! ببخشید که شاید شایسته اعدامش می‌دانستید.
‏چقدر باخت برایتان عادی شده و متوجه نمی‌شوید.

دیدگاهتان را بنویسید