🔹الان خیرها از کجا بدانند مدرسه ای که ساختند بعدا به فروش نمی رود.

دیدگاهتان را بنویسید